Τα αποτελέσματα

Το έργο αποσκοπεί στην αύξηση της προσφοράς υψηλής ποιότητας κατάρτισης για ενήλικες εκπαιδευόμενους μέσω της δημιουργίας ευέλικτης και ελκυστικής κατάρτισης που επικεντρώνεται στην τεχνολογία Blockchain. Αυτό θα επιτρέψει στους ενήλικες να επωφεληθούν από μια από τις πιο ανατρεπτικές τεχνολογίες των τελευταίων ετών, βελτιώνοντας την πρόσβασή τους σε ψηφιακές υπηρεσίες σε κάθε πτυχή της ζωής και τις ευκαιρίες απασχόλησής τους. Το έργο θα επιφέρει τα ακόλουθα απτά αποτελέσματα:

 

 • Εργαλειοθήκη B-Skills: παρέχει στους εκπαιδευτικούς υποστηρικτικό υλικό και εργαλεία, απαραίτητα για την υλοποίηση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιολόγηση της αποτελεσματικής κατάρτισης σε θέματα blockchain για ενήλικες εκπαιδευόμενου
 • B-Skills Προσομοιωτής: είναι ένας διαδικτυακός προσομοιωτής που βασίζεται σε παιχνίδι και αναπαράγει με οπτικό τρόπο τον τρόπο λειτουργίας του Blockchain. Θα επιτρέψει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν εύκολα σύνθετες έννοιες που σχετίζονται με το Blockchain, παρέχοντας ένα προσιτό και παρακινητικό περιβάλλον για την προώθηση της δέσμευσης των ενήλικων εκπαιδευόμενων
 • B-Skills MOOC:αποτελείται από ένα ανοικτό διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ενήλικες εκπαιδευόμενους που υποστηρίζει την απόκτηση βασικών ψηφιακών ικανοτήτων που σχετίζονται με το Blockchain. Θα επιτρέψει στους ενήλικες εκπαιδευόμενους να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες και ευκαιρίες απασχόλησης που παρέχονται από την τεχνολογία Blockchain

 • Δραστηριότητες μάθησης, διδασκαλίας, κατάρτισης (LTTA): πρόκειται για δραστηριότητες που προορίζοντια για εκπαιδευτές ενηλίκων και επικεντρεώνονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την εφαρμογή βασικών εκπαιδευτικών μονοπατιών σχετικά με το Blockchain για ενήλικες εκπαιδευόμενους
 • Dissemination materials: The B-Skills project foresee the design and delivery of several dissemination material such as the flyer and the E-Newsletters to share information and results with potential users – peers in the research field, industry, other commercial players and policymakers among others.

  ·         B-Skills Flyer 

  ·         B-Skills E-Newsletter nº1

  ·         B-Skills E-Newsletter nº2

  ·         B-Skills E-Newsletter nº3

  ·         B-Skills E-Newsletter nº4

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click on the link for more information.

ACEPTAR
Aviso de cookies