Το Πρόγραμμα

Παρά την ανάγκη για βασική ενημέρωση και εκπαίδευση γύρω από τα περιβάλλοντα και τη χρήση του Blockchain, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ελάχιστες  εκπαιδευτικές ευκαιρίες που απευθύνονται σε ενήλικες μαθητές. Το Blockchain αποτελεί μια πολύπλοκη έννοια που πρέπει να κατανοηθεί. Μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχαν μαθήματα επίσημης εκπαίδευσης στο Blockchain. Τα περισσότερα μαθήματα που επικεντρώνονται σε αυτήν την τεχνολογία είναι για ειδικούς πληροφορικής και προγραμματιστές λογισμικού. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε αναλώσιμους και εύκολα προσβάσιμους πόρους για την εκμάθηση της προαναφερθείσας τεχνολογίας. Επιπλέον, εντοπίζεται κάποια σύγχυση και έλλειψη σαφήνειας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να είναι επωφελής για το ευρύτερο κοινό.

Το χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα B-Skills στοχεύει στην υποστήριξη εκπαιδευτικών και ενήλικων εκπαιδευομένων με κατάρτιση και υποστηρικτικό υλικό για την επίτευξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων που σχετίζονται με την τεχνολογία Blockchain. Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν αυτές τις θεμελιώδεις δεξιότητες μέσω ευέλικτων και παρακινητικών εκπαιδευτικών διαδρομών, υλικών και εργαλείων που θα τους προετοιμάσουν για την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην καθημερινή τους ζωή και εργασία. Η σύμπραξη περιλαμβάνει επτά συμπληρωματικούς εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες: την Learnable (Ιταλία), εταιρεία εμπειρογνώμονα σε ανατρεπτικές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες, το Τεχνολογικό Πάρκο της Ανδαλουσίας και το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα (Ισπανία), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Επάρκειας και Αριστείας – ECECE (Αυστρία), το δημιουργικό στούντιο Flow Productions (Πορτογαλία) και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς Edu Playground (Βουλγαρία) και Social Hackers (Ελλάδα).

Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε επίσημα τον Φεβρουάριο του 2022 και θα διαρκέσει 26 μήνες

This website uses cookies so that you have the best user experience. If you continue browsing you are giving your consent for the acceptance of the aforementioned cookies and the acceptance of our cookies policy, click on the link for more information.

ACEPTAR
Aviso de cookies